Ogólne Warunki Sprzedaży

 

 

1. Postanowienia ogólne

1) Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży i dostawy towarów, których producentem i sprzedawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe LIMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie przy ulicy Leśnej 4, 83-010 Straszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 699525, Regon 368482755, NIP 6040189461, o kapitale zakładowym 50.000 złotych.

2) Niniejsze OWS stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę.

3) Niniejsze OWS mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną umowy (dalej: „Kupujący”) jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4) Niniejsze OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Kupującego.

5) Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS w zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne niż niniejsze OWS.

6) Niniejsze OWS są dostarczane Kupującemu wraz z ofertą, a także publikowane na stronie internetowej Sprzedawcy: www.limet.pl.

 

2. Zawarcie umowy

1) Informacje dotyczące towarów, których producentem i sprzedawcą jest Sprzedawca (dalej: „Produkty”) przedstawione w katalogach, folderach, broszurach itp., a także zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2) Jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia i zmiany do umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie wiążą Sprzedawcy.

3) Kupujący może składać zamówienia ustnie oraz pisemnie, także drogą elektroniczną.

4) Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedawcy. W szczególności brak odpowiedzi Sprzedawcy na zamówienie nie oznacza zawarcia umowy ani przyjęcia zamówienia do realizacji.

5) Sprzedawca składa Kupującemu ofertę w formie pisemnej (faxem, e-mailem lub listownie).

6) Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego. W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem złożonym przez Klienta a potwierdzeniem zamówienia przez Sprzedawcę, wiążące jest potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę, chyba że Kupujący odwoła zamówienie, w formie pisemnej (faxem, e-mailem lub listownie), niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

 

3. Cena

1) Cena za Produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży będzie każdorazowo określana w ofercie lub umowie sprzedaży.

2) Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawianej przez Sprzedawcę faktury VAT, o ile inny termin nie wynika z zapisów oferty lub postanowień umowy sprzedaży.

3) Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę w fakturze VAT lub w innej formie ustalonej w ofercie lub umowie sprzedaży.

4) Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie, gdy po zawarciu umowy wystąpią przesłanki o charakterze obiektywnym uzasadniające podwyższenie ceny Produktu, na które Sprzedawca nie miał wpływu, takie jak np. zmiany stawek podatku od towaru i usług, itp.

6) Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz z zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.

7) Ceny podawane przez Sprzedawcę nie uwzględniają jakichkolwiek opłat celnych ani innych ciężarów finansowych nałożonych na Produkty według prawa właściwego dla siedziby Kupującego.

8) W przypadku gdy cena Produktu została określona w zamówieniu lub ofercie w walucie innej niż PLN, Sprzedawca jest uprawniony do wskazania na fakturze VAT kwoty w PLN według aktualnego kursu tej waluty.

9) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z realizacją świadczenia, do którego jest zobowiązany na podstawie umowy sprzedaży do momentu zapłaty całości lub części ceny przez Kupującego. W przypadku, gdy opóźnienie Kupującego w zapłacie ceny przekracza 21 dni, Sprzedawca, po wyznaczeniu Kupującemu dodatkowego, co najmniej siedmiodniowego terminu do zapłaty oraz bezskutecznym upływie zakreślonego w ten sposób terminu, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy, wedle swego wyboru, w całości lub w części, w terminie kolejnych 6 miesięcy.

10) W razie opóźnienia z zapłatą ceny, Sprzedawcy należą się odsetki za czas opóźnienia, chociażby Sprzedawca nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Kupujący odpowiedzialności nie ponosi. Sprzedawcy należą się odsetki ustawowe, o ile inna wysokość odsetek nie zostanie określona w umowie. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.

4. Zastrzeżenie prawa własności

Do chwili zapłaty przez Kupującego całości ceny, Produkt, będący przedmiotem umowy pozostaje własnością Sprzedawcy. Sprzedający nie ma w takim przypadku prawa ustanawiania na Produkcie ograniczonych praw rzeczowych ani dokonywania innych obciążeń. Nie może również oddać Produktu do używania osobie trzeciej na jakiejkolwiek podstawie (w szczególności umowy najmu, dzierżawy, itp.).

5. Dostawa i transport Produktów

1) Dostawa Produktów zostanie zrealizowana w terminie określonym w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.

2) Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku: a) wstrzymania dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego; b) opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny; c) nieudzielenia Sprzedawcy przez Kupującego informacji niezbędnych do realizacji dostawy; d) działania siły wyższej. W takim przypadku termin dostawy ulegnie wydłużeniu o okres występowania takich okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla Sprzedawcy do wznowienia dostawy.

3) Koszt i ryzyko transportu Produktów obciąża Kupującego.

4) Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktu przechodzą na Kupującego z momentem wydania mu go przez Sprzedawcę.

 

6. Siła wyższa

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających umowy, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których nie można było uniknąć (siła wyższa).

 

7. Kary umowne

1) Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, w wysokości 10% ceny podwyższonej o należny podatek od towarów i usług.

2) Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w terminie późniejszym niż określony w ust. 1, w wysokości 40% ceny podwyższonej o należny podatek od towarów i usług.

 

8. Odpowiedzialność

1) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za wszelkie pośrednie lub wynikowe szkody, takie jak strata finansowa lub utracony zysk, a także, szkody spowodowane czasową niemożnością wykorzystania urządzeń, czasową utratą możliwości zawierania lub wykonywania umów, utratą potencjalnych możliwości gospodarczych, utratę „goodwill”, koszty przestojów, utratę produkcji lub ograniczenie możliwości produkcyjnych, jak również, za jakiekolwiek pozostałe szkody niezwiązane wprost ze zdarzeniem powodującym szkodę. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru Produktów, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również jakiekolwiek szkody na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury w ramach której Produkty mają być eksploatowane, w tym w szczególności tych jej elementów, z którymi Produkty mają być połączone.

2) W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wszelkich szkód nieobjętych wyłączeniem zostaje ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100% wynagrodzenia umownego netto, przy czym ograniczenie to nie znajdzie zastosowania do szkód spowodowanych z winy umyślnej.

 

9. Gwarancja

1) Sprzedawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na sprzedawany Produkt liczonej od dnia zakupu Produktu, wskazanego w karcie gwarancyjnej.

2) Kupujący uprawnione jest do realizacji praw wynikających gwarancji wyłącznie w oparciu o wystawioną przez Sprzedawcę kartę gwarancyjną i wyłącznie w przypadku przestrzegania zasad użytkowania i konserwacji sprzedawanego Produktu, określonych przez Sprzedawcę.

3) Gwarancją objęte są wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących pierwotnie w sprzedanym Produkcie. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z innych przyczyn, w tym w szczególności wad powstałych wskutek: nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania Produktu; nieprawidłowego doboru Produktu do warunków istniejących w miejscu montażu i użytkowania; nieprawidłowego montażu lub konserwacji; napraw lub ingerencji dokonanych przez Kupującego bądź osoby trzecie bez uprzedniej zgody Sprzedawcy lub niezgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Gwaranta; działania siły wyższej.

4) Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji na Produkt w przypadku stwierdzenia modyfikacji Produktu lub śladów ingerencji osób nieuprawnionych.

5) Sprzedawca nie gwarantuje i nie będzie w żadnym razie zobowiązany do udzielenia gwarancji, że dostarczony Produkt będzie przydatny do celu w jakim Kupujący ma zamiar go używać.

6) Gwarancja niniejsza nie obejmuje utraconych korzyści w związku z wadami Produktu ani zadośćuczynienia za szkody powstałe poza Produktem

 

10. Rękojmia

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu zostaje wyłączona.

 

11. Cesja

Przelew wierzytelności przysługujących Kupującemu względem Sprzedawcy jest dopuszczalny jedynie za uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną w formie pisemnej.

12. Postanowienia końcowe

1) Prawem właściwym dla niniejszych OWS jest prawo polskie.

2) Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego, z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów podpisanej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku .

3) Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych OWS jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4) Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień niniejszych OWS nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.

5) Sprzedawca ma prawo przechowywania i przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.

6) Jakiekolwiek zmiany niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7) W przypadku, gdy niniejszej OWS zostały sformułowane również w języku innym niż język polski, w razie sporu zastosowanie będą miały OWS w języku polskim.

8) Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 01.03.2015W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.